Субота, 31.10.2020, 07:46
Вітаю Вас Гість | RSS


Електронна бібліотека
Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу
ім. А.Ю.Кримського Волинської обласної ради

Мова сайту

Виберіть потрібну мову
Індивідуальний план навчання
Меню матеріалів
Останні коментарі
Наш банер


Кількість матеріалів
 Коментарів: 299
 Новин: 88
 Всього матеріалів: 1726
 Форум: 155/4955
 Сайтів: 579
 Гостьова книга: 755
 Статтей: 306
Конкурси для сайтів
Дружні сайти
Лічильник сайтуКаталог матеріалів

Головна » Файли » 0. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ » Українська мова


Завдання до практичних робіт з теми "Складні випадки правопису"
Незареєстровані користувачі (гості) мають право "завантажувати" лише файли, що розміщенні на віддаленних файлообмінниках.
Щоб "завантажувати" файли з нашого сайту Зареєструйтеся, або Увійдіть під своїм логіном!
15.12.2012, 20:33
СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ
М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА

  • Виконання тестових завдань
1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який
знак.
А Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість;
Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик;
В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть;
Г на сопільці, уманський, український, сядеш.
2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених
букв слід писати м’який знак.
А Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;
Б гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик;
В щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;
Г людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.
3. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених
букв слід писати м’який знак.
А Трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці;
Б змен..шити, ущіл..нювати, запишіт..ся, війс..ко;
В олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці;
Г принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся.
4. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених
букв слід писати м’який знак.
А Пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий;
Б рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина;
В снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий;
Г киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя.
5. Позначте рядок, у якому вживання м’якого знака в усіх сло-
вах відповідає нормам українського правопису.
А Грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься;
Б редьці, близькість, в’язькість, Федьчишин, тарільці;
В голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство;
Г Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женшень, женчики.
6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
А Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;
Б льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;
В маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;
Г зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.
7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
А Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний;
Б дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати;
В зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка;
Г в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин.
8. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апо-
строфа.
А Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є;
Б розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка;
В транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник;
Г конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний.
9. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апо-
строфа.
А Прес-пап’є, Руж’є, торф’яний, фюзеляж;
Б ком’юніке, Пів’європи, безязикий, барел’єф;
В Хьюстон, Міньюст, спьянілий, зап’ястя;
Г дзвякнути, надвязати, миш’як, рутв’яний.
10. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апо-
строфа.
А Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер;
Б п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра;
В перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття;
Г без’язикий, пів’юрти, черв’як, арф’яр.

Довідка «Правопис апострофа»
Апостроф ставиться:
1) після букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім р): п’ятниця, солов’їний, б’ють, черв’як;
2) після р в кінці складу: бур’ян, матір’ю, пір’їна;
3) після префіксів, що закінчуються на приголосний: з’єднати, під’їхати, роз’яснити;
4) після к у слові Лук’ян та похідних від нього: Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янчук;
5) у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох’ядерні, чотирьох’ярусний, дит’ясла.
Апостроф не ставиться:
1) після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім р), що належить до кореня: святковий, тьмяний, морквяний;
2) після р, що позначає м’який приголосний на початку складу: порятунок, буряк, рясний.
Ігрове дослідження-відновлення
  •  Випишіть слова у дві колонки: у ліву — з апострофом, у праву — без нього, щоб дізнатися, що зашифровано в завданні.
1. В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений.
Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру — отримаєте назву твору  Б. Олійника.
2. Дит..ясла, духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як.
Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву — прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки.
3. Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.
Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів’я.
4. Інтерв..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, к..ювет, нав..язливий, Омел..ян.
Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому, отримаєте ім’я та прізвище «каменяра» України, автора збірки «З вершин інизин», п’єси «Украдене щастя».
Розподільне письмо
  •  Поставте, де треба, апостроф, поясніть його вживання. Згрупуйте слова згідно із правилами його вживання (1 група —після букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім р); 2 група — після р в кінці складу; 3 група —після префіксів, що закінчуються на приголосний: з’єднати, під’їхати, роз’яснити; 4 група — у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний; 5 група — після к у слові Лук’ян та похідних від нього). Слова, в яких апостроф не вживається, випишіть у 6 групу.
Полум..яніти, Амудар..я, різдв..яний, між..ярусний, присв..ята, безвітр..яний, Лук..яненко, бур..ячиння, Солов..йов, Валер..ян, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, забур..янений, вітр..як, валер..янка, б..язевий, сім..янин, зат..ямити, запам..ятати, Дерев..янко, медв..яний, В..язьма, дріб..язковий, взаємозв..язаний, рутв..яний, різьб..ярство, зав..язка, підрум..янений, зм..якшити, львів..яни, поголів..я, перед..осінній, роз..ораний, слов..яни, звір..ячий, роз..ятрений, трьох..етапний, трьох..ярусний, об..їжджати, об..ємний, без..ядерний, необ..їжджений, пів..язика, арф..яр, возз..єднання, в..йокнути, дит..ясла, пів..Європи, кам..яний, безвітр..яний, бур..ячиння, Валер..ян, звір..ячий, Лук..янович, повір..я, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, Лук..янчук, кар..єра, всер..йоз, тр..юм, Гур..єв, підгір..я, матір..ю, Р..єпін, з матер..ями, бур..я, р..ясно, кур..йозний, забур..янений, вітр..як, Гур..ївка, р..яд, від..ємний, без..ідейний, з..організувати, дез..орієнтація, сан..інструктор, Із..яслав.
Дослідження-відновлення
  •  Запишіть подані слова орфографічно та поясніть наявність або відсутність у них апострофа.
[вjачеислаў], [мjата], [л’убовjу], [подв’і рjа], [бур’ак],[пjатниц’а], [беизазикиĭ], [чотир’охjарусниĭ], [беизгол’івjа],[з’в’ір’ачиĭ], [м’іжjеўропеіс’киĭ], [звjазати], [пjанкиĭ], [зjідеиниĭ],[мjач], [погол’івjа], [морквjаниĭ], [з’іўjалиĭ], [розjареиниĭ], [ц’в’ах],[р’асниĭ].
  •  Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть правила вживання м’якого знака.
Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол..с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, Мозир.., шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику,
тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол..ку (танок), пол..ку (військова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий.

  •     Подорожуючи Францією, ми відвідали такі міста й містечка:
Ам..єн, Д..єпп, Мез..єр, Авін..йон, Монпел..є, Перпен..ян, Пуат..є, В..єрзон, Лор..ян, Комп..єнь, Понтарл..є, Т..йонвіль.
Прокоментувати свій вибір. Розказати, у яких випадках ставиться апостроф, а в яких — м’який знак.

 ПРАВОПИС СЛІВ іЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ
Ігрове дослідження-відновлення
  •  Записати слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.
1. Е т..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап..льсин, т..жневий, доб..реться.
Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.
2. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.
Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна».
3. З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь,
з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.
Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву — прочитаєте народну мудрість.
4. Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний.
Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову
В. О. Сухомлинського «Треба  тонко відчувати три речі: …»
5. В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.
Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому — дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.
Орфографічни й практикум
Варіант 1
1. Як слід писати слово в(волю)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово в(розсип)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Як слід писати прислівник (на)пам’ять?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
4. Як слід писати слово о(бік)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати слово (на)останок?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати слово на(перед)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати слово зо(зла)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати слово над(голодь)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Як слід писати слово на(перебій)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
10. Як слід писати слово ні(кого)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
11. Як слід писати слово на(гору)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
12. Як слід писати слово по(заду)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
Варіант 2
1. Як слід писати слово с(краю)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово (най)світліший?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова.
А Військкомат, юннат, беззубий.
Б Віконниця, знаряддя, молодістю.
В Молоддю, воз’єднання, радісттю.
4. Як слід писати слово як(най)рідніший?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати слово до(пізна)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати слово на(переріз)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати слово без(промаху)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати слово з давніх(давен)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Укажіть рядок, у якому правильно написано всі слова.
А Тижневий, щасливий, ненависний.
Б Викладацький, хворосняк, зап’ясний.
В Блиснути, мастний, брязнути.
10. Як слід писати слово на(відчай)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
11. Як слід писати слово з(розгону)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
12. Як слід писати слово по(знаку)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
 Правопис імен, по батькові та прізвищ
Завдання
Вправа 1. Перепишіть текст. Поставте подані в дужках слова в потрібному відмінку, у дужках зазначте цей відмінок.
Життя (Гай Юлій Цезар) — одного з (найвизначніший державний діяч) Стародавнього (Рим) — повне пригод, тріумфів, (війни), змов, походів, описане в (багато) наукових, науково‑популярних і художніх творах. Дійшли до нас і твори, написані (сам) (Цезар), які відзначаються (лаконічність), впевненою і невимушеною мовою розповіді.
Від (час) життя видатного воєначальника, політичного діяча нас віддаляє майже двадцять (століття). Але й досі крилаті слова, пов’язані з його (ім’я), живуть і передаються від покоління до покоління. «Жереб кинуто!», «перейти Рубікон», «Прийшов, побачив, переміг», «Дружина (Цезар) повинна бути вище всяких (підозра)», «І ти, Брут?» — у (ці) крилатих словах затримано окремі моменти життя великого римлянина, моменти (рішучі) змін, найвищого (тріумф), ускладнень і смертельної поразки (За А. П. Коваль).
ü Знайдіть і позначте в тексті іменники II відміни.
ü Провідміняйте за всіма відмінками іменник ім’я, визначивши його
відміну.
Вправа 2. Прочитайте текст. Знайдіть орфографічні та граматичні помилки, виправте їх, поясніть правильне написання.
У містечку Іка розташованому в південно-західній частині Перу, знаходиться приватна колекція каменей з вигравіруваними на них малюнками, що дають змогу зазирнути у таємниці походження і розвитка людської цивілізації. Ці камені несуть інформацію про історію світа п’ятидесятимільйонолітньої давнини. Майже всі камені чорного чи сірого кольора, пласкі чи валуно-подібні вагою до двісті кілограм, з усіх боків покриті, тонко нанесеними малюнками, які розташовані так, що побачити зображену сцену цілком можна лише перегортаючі камінь (За Г. Бургунським, Р. Фурдуєм).

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Вправа1. Поясніть правопис и в словах.
Система, авторитет, ситуація, паразитувати, індивідуум, цивілізація,приватизація, культивувати, поляризація, позиція, динамічний,принцип, оптимізм, дискета, дискотека, синтез, психологія, оптимальний,класичний, кредит, юридичний.
Вправа 4. У поданих словах замість крапок поставте потрібні літери.
Поясніть правопис і.
Суверен_тет, кр_за, санкц_я, тер_тор_я, д_скус_я, макс_мальний,
реан_мація, асоц_ац_я, конт_нгент, юр_сд_кц_я, ц_віл_зац_я,
_мпічмент, м_н_стр, поз_ц_я, амун_ц_я, картр_дж, трад_ц_я.
Вправа 2. Поясніть правопис і в поданих словах.
Концепція, орієнтація, реанімація, інтелектуальний, інтуїція, інженерія,
пріоритет, ліквідація, амортизація, література, журі, попурі, інквізиція, ліцензія, демократія, бізнес, біном, аксіома, аналіз, педіатрія,еквівалент, фоліант, період, архітектура, ієрогліф, орієнтуватися,екскурсія, поні, імперія, імпульс, авіація, лінолеум, офіс,декларація.
Вправа 3. З поданими словами складіть міні-текст на тему «Складові успіху».
Авторитет, індивідуальність, інтуїція, дисципліна, інтелігентність, шляхетність,
організованість, конструктивність, комунікабельність.
 Поясніть значення слова шляхетність.
Вправа 5. У поданих словах, де треба, замість рисок поставте апостроф. Поясніть значення слів.
П_єдестал, п_єса, ін_єкція, кон_юнктура, б_ро, к_ювет, прем_єр‑міністр,кур_єрський, ад_ютант, р_юш, комп_ютер, кар_єра,об_єктивний, ад_юнкт, кон_юнктивіт, п_ре, суб_єктивний,Рив_єра.
Монтеск_є, Г_юго, Кюв_є, д_Арсонваль, О_Кейсі; бар_єр, б_ювет,б_ювар, б_юджет, б_юлетень, б_язь, тер_єр, краков_як,ком_юніке.
Вправа 6. Утворіть похідні від поданих далі слів.
Комп’ютер, кур’єр, об’єкт, фюзеляж, бюджет, бар’єр, суб’єкт.
 Поясніть значення слів суб’єкт і об’єкт. Поміркуйте над тим, хто ви — суб’єкт чи об’єкт — у процесі свого навчання. Що є більш результативним?
Вправа 7. Замість рисок, де треба, поставте ь. Поясніть значення слів.
Амал_гама, Болон_я, кол_є, павіл_йон, Рафаел_, флібуст_єр,ал_фа, кал_ка, брил_янт, монсен_йор, пал_мета, Бал_тимор,Н_ютон, Мол_єр, Дел_фи, дел_фініум, т_юл_пан, п_юпітр,кан_йон, компан_йон.

Останнім часом в українській мові з’явилася значна кількість нових запозичень, частина яких ще не увійшла в орфографічні словники. Запам’ятайте правопис цих слів.
Армрестлінг, боулінг, ваучер, візажист, дефіле, дилер, іміджмейкер, істеблішмент, інтернет, кастинг, кілер, кліп, кіч, консьєрж, копірайтер, лейбл, маркетинг, моніторинг, менеджмент, пейджер, пепсі-кола,принтер, плейер, полтергейтс, провайдер, продюсер, резюме, рекетир,рейтинг, самміт, сканер, спікер, сталкер, тендер, тінейджер, хакер,хіт, чизбургер та інші.
Вправа 8. Запишіть, поясніть і запам’ятайте правопис слів.
Акумулятор, анулювати, апарат, апетит, асистент, атестат, атракціон,балада, балотуватися, басейн, белетристика, бюлетень (род.: бюлетеня),ванна, дискусія, ілюзія, ілюмінація, інтелігенція, каса, колектив,комісія, конгрес, крос, метал, місія, окупація, опозиція, опонент,бонна, паралель, пасажир, пасивний, перон, песимізм, преса, програма, прогрес, пропелер, професія, процес, режисер, ресора,сума, сурогат, телеграма, теніс, тераса, територія, терор, тролейбус,тунель, шасі, шосе, ефект.
Вправа 9. Доберіть до поданих слів і словосполучень іншомовні
синонімічні слова і поясніть їх правопис.
Пояснення, бездіяльний, оскарження (звернення із скаргою), обговорення
суперечливого питання, захоплення чужої території,
святкове освітлення, документ про закінчення школи, постановник
спектаклю, угода на ґрунті взаємних поступок, спеціальність.
 Слова для довідок: професія, режисер, компроміс, атестат, окупація,
ілюмінація; апеляція, дискусія, пасивний.
Вправа 10. Доберіть до поданих слів антоніми. Поясніть їх значення і правопис.
Авангард, неологізм, асиметрія, циклічний, пігмей, песимізм, альтруїзм,статика, комедія, аналіз.
Вправа 11. Доберіть до поданих слів і словосполучень синонімічні
іншомовні слова. Поясніть їх значення ї правопис.
Припущення; діяльний; пиха; прощення; вивішене оголошення про виставу; влучний вислів; надмірне себелюбство; позитивний погляд на життя; діамант; швейцар; знецінення; нестача; той, хто любить батьківщину; положення, яке не потребує доказів; найбільший; глава уряду; військове спорядження; позика; напад; незалежність; видіння.
 Слова для довідок: патріот, брильянт, оптимізм, аксіома, амуніція,агресія, кредит, прем’єр‑міністр, суверенітет, егоїзм, портьє, максимальний, афоризм, амністія, активний, гіпотеза, афіша, амбіція, дефіцит, галюцинація, девальвація.
Орфографічний практикум
  •  Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів.
1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами (О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби
реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко).
  •  Переписати слова й вставити, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Пояснити правопис слів.
Р..шел..є, Ц..ц..рон, Т..ц..ан, Вандрі..с, Фе..рбах, П..ємонт,Барб..юс, К..юв..є, Н..ютон, Мол..єр, Рос..іні, Рус..о, Лес..інг,Монтеск..є, Лавуаз..є, Руж..є, Тор..іч..ел..і, Верг..лій, Гал..лей,Гр..г, Д..дро, К..пл..нг, Паган..ні, У..тмен, Хем..нгуей, Шексп..р,
Ш..л..ер, Пал..адій, Бокач..о, Гр..м.. .
  • Записати слова під диктовку. Перевірити їх правильність. Виправити помилки. Сказати, у яких словах були допущені помилки та розказати правила на ці орфограми.
П’єса, дисидент, партитура, гриль, гірлянда, букініст, динаміт, трикотаж, кювет, кур’єр, Оттава, брутто, сюрреалізм, Діккенс, ванна, піца, спагеті, конферансьє, брошура.Категорія: Українська мова | Додав: Сулімова Л.О. | Теги: українська мова, завдання, до, правопису, робіт, практичних, теми, випадки, Складні
Переглядів: 15358 | Завантажень: 66 | Рейтинг: 0.0/0

Додати публікацію в соціальні сервіси:
Схожі матеріали
Всього коментарів: 0
avatar
Пошук по сайті
Форма входу
Субота
31.10.2020, 07:46

Логін:
Пароль:

[ Керування профілем ]
Навчальні презентації
Рейтинг матеріалів
Сайт з матеріалами д...
Завантажень: 2021
Переглядів: 1474
Додав: Ващук Б.В.
Дата: 18.11.2013

Електронний посібник...
Завантажень: 1818
Переглядів: 2849
Додав: Шахраюк Б.С.
Дата: 20.02.2013

Матеріали для уроків...
Завантажень: 1361
Переглядів: 1918
Додав: Ващук Б.В.
Дата: 19.11.2013

Рейтинг всіх матеріалів
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Рейтинг користувачів
bgd
Файлів: 240
vera_28v
Файлів: 86
лаборант
Файлів: 71
sveta
Файлів: 69
Rus2007
Файлів: 68
Rus2007
Репутація: 1038
bgd
Репутація: 1037
pozitivka_ua
Репутація: 101
slavik513
Репутація: 62
ТА-Т-А
Репутація: 59
bgd
Ранг: Головний адмін
master
Ранг: Адміністратор
Rus2007
Ранг: Адміністратор
yurynets
Ранг: Адміністратор
pozitivka_ua
Ранг: Ветеран спілкування
bgd
Коментарів: 83
pozitivka_ua
Коментарів: 23
slavik513
Коментарів: 16
VeriZon
Коментарів: 7
Танюша
Коментарів: 6
pozitivka_ua
Повідомлень: 569
bgd
Повідомлень: 395
slavik513
Повідомлень: 199
master
Повідомлень: 145
Rus2007
Повідомлень: 144
bgd
Статтей: 69
student15
Статтей: 29
student10
Статтей: 28
student7
Статтей: 23
student14
Статтей: 21

Повний список користувачів
Статистика сайту

Зареєстровано на сайті:

Всього: 3355
Нових за місяць: 26
Нових за тиждень: 4
Нових вчора: 2
Нових сьогодні: 0

Із них:

Адміністраторів: 5
Модераторів: 0
Викладачів: 81
Лаборантів: 8
Студентів: 350
Друзів: 201
Користувачів: 2695

Із них:

Хлопців: 839
Дівчат: 2414

Зараз на сайті:

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Відвідувачі сайту
Free counters!

Рейтинг ресурсу
Цена vvpk.at.ua Траст vvpk.at.ua
Настоящий ПР vvpk.at.ua vvpk.at.ua Alexa/PR
vvpk.at.ua Tic/PR
Ми зареєстровані:
Каталог україномовних сайтів МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов bigmir)net TOP 100 Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера Белый каталог сайтов Анализ интернет сайта Безкоштовний каталог сайтів

© ВКНЗ "Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського", 2011-2020
Розробка і дизайн: Ващук Б.В.